Berkenlaan 29
6581 PM Malden
E ferdy@onderwijsinperspectief.nl
W
www.onderwijsinperspectief.nl

Artikel 1: Integriteit

1.1 De trainers van Onderwijs in Perspectief zijn ervaren in het begeleiden van individuen en groepen en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) hoog in het vaandel. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.

1.2 Door de trainer(s) wordt gegarandeerd dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens de opleiding, training, workshop of coaching gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainer(s) of coach hierin hun

professionele zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij deze derden collega-trainers zijn die betrokken zijn bij de opleiding of het instituut.

1.3 Ook gasttrainers conformeren zich aan de algemene voorwaarden van Onderwijs in Perspectief. Zij ondertekenen onze geheimhoudingsverklaring ten aanzien van de persoonlijke processen van de deelnemer(s).

1.4 De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en processen die zich in de veilige setting van de opleiding, training, workshop of coaching openbaren zijn privé. Er wordt ook van iedere deelnemer verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel

volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.

1.5 Het copyright op het eigen trainingsmateriaal is door Onderwijs in Perspectief vrijgegeven, in zoverre, dat men met vermelding van bron (Onderwijs in Perspectief) en schrijver, het voor eigen doeleinden mag gebruiken.

1.6 De school doet nadrukkelijk afstand van haar persoonlijkheidsrechten, als bedoeld in artikel 25 Auteurswet en artikel 5 Wet op de naburige rechten, op producten die resulteren uit een opdracht tot co-creatie door Onderwijs in Perspectief en gerealiseerd door  deelnemer(s). Voorbeelden van producten zijn door deelnemer(s) ontwikkelde begeleidingslessen, audio- en videobestanden, begeleidings-spelen, etc.

1.7 Onderwijs in Perspectief verplicht zich producten genoemd in artikel 1.6 beschikbaar te stellen aan alle scholen aan wie zij opleidingen en trainingen verzorgt en in de toekomst zal verzorgen.

Artikel 2: Opleidingen (inschrijving en annulering)

2.1 Alle opleidingen vallen onder ‘scholing’ en zijn derhalve vrijgesteld van btw.

2.2 De opdracht voor diensten van Onderwijs in Perspectief is in de geleverde offerte gespecificeerd. Bevestiging geschied via telefonische opgave en/of schriftelijke bevestiging per mail of per post aan Onderwijs in Perspectief.

2.3 U hebt recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na uw aanmelding en de schriftelijke ontvangstbevestiging van Onderwijs in Perspectief. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt.

2.4 Drie weken voor aanvang van de opleiding dient het gehele factuurbedrag betaald te zijn.

2.5 Wanneer u tot 3 weken voor aanvang van de opleiding, uw deelname aan de opleiding annuleert, krijgt u het cursusbedrag retour, minus het inschrijfgeld.

2.6 Wanneer u 3 weken of korter voor aanvang van de opleiding, uw deelname aan de opleiding annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het volledige opleidingsbedrag, inclusief inschrijfgeld, te worden voldaan.

2.7 Bij tussentijds beëindigen van opleiding, training of cursus blijft betalingsverplichting gehandhaafd voor het volledige factuurbedrag, inclusief inschrijfgeld.

Artikel 3: Trainingen en nascholingen (inschrijving en annulering)

3.1 Alle trainingen en nascholingen vallen onder ‘scholing’ en zijn derhalve vrijgesteld van btw.

3.2 Officiele aanmelding geschiedt wanneer u zich via de website of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging van Onderwijs in Perspectief hebt ontvangen.

3.3 U hebt recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na aanmelding en de schriftelijke ontvangstbevestiging van Onderwijs in Perspectief.

Binnen deze termijn kan de school aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat de school daadwerkelijk van de diensten gebruikmaakt.

3.4 Betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven in de factuur) en vóór aanvang van de training of nascholing via bankoverschrijving te zijn voldaan.

3.5 In overleg is gespreide betaling mogelijk, u krijgt dan van ons een betalingsregeling aangeboden.

3.6 Wanneer u tot 3 weken voor aanvang van de training of nascholing, uw deelname annuleert, dan krijgt u het cursusbedrag retour, met aftrek van administratiekosten à € 35,-.

3.7 Wanneer u 3 weken of korter voor aanvang van de training of nascholing, uw deelname annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het volledige cursusbedrag te worden voldaan.

3.8 Een meerdaagse training of nascholing dient voorafgaand aan deelname geheel betaald te zijn. Op afwezigheid wordt geen restitutie verleend.

3.9 Wanneer u zich hebt aangemeld voor een training of nascholing en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) volledig in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.

3.10 Wanneer een training of nascholing niet kan doorgaan vanwege te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, dan hebt u recht op volledige restitutie van het reeds geheel of gedeeltelijk betaalde

cursusgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.

3.11 Wanneer gedurende een meerdaagse training of nascholing, door ziekte van de trainer of door andere omstandigheden, 1 of meerdere dagen uitvallen, dan wordt in overleg met de school en deelnemer(s) een kosteloos inhaalmoment gekozen.

Artikel 4: Workshops (inschrijving en annulering)

4.1 Alle workshops vallen onder ‘dienstverlening’ en zijn derhalve belast met het hoge

btw-tarief (21%).

4.2 U bent officieel aangemeld wanneer u zich via de website of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen van Onderwijs in Perspectief. U bent ingeschreven als deelnemer op het moment dat het workshopgeld is betaald.

4.3 U hebt recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na aanmelding en schriftelijke ontvangstbevestiging van Onderwijs in Perspectief.

Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruikmaakt.

4.4 Uw betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven in de factuur) en vóór aanvang van de workshop via bankoverschrijving te zijn voldaan. Uw betaling is tevens de garantie voor uw plaats in de workshop.

4.5 Te laat betalen kan ervoor zorgen dat uw plaats aan iemand op de wachtlijst wordt doorgegeven maar ontheft u niet van uw betaalplicht.

4.6 Wanneer u tot 2 weken voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan krijgt u het workshopbedrag retour, met aftrek van administratiekosten à € 35,-.

4.7 Wanneer u 2 weken of korter voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan vervalt het recht op teruggave van het volledige workshopbedrag en dient het gehele (nog uitstaande) bedrag te worden voldaan.

4.8 Een (meerdaagse) workshop dient volledig betaald te zijn voor u kunt deelnemen. Wanneer u 1 (of meerdere) van de dagen afwezig bent, wordt geen restitutie verleend.

4.9 Wanneer u zich hebt aangemeld voor een workshop en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.

4.10 Bent u verhinderd dan is het mogelijk om deelname aan een workshop eenmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere datum, mits:

– het factuurbedrag voor de workshop is betaald;

– datum van verhindering tenminste 3 weken voor aanvang van de (eerstgeplande) workshop is aangegeven;

4.11 Wanneer een workshop niet kan doorgaan wegens te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, dan hebt u recht op volledige restitutie van het reeds betaalde workshopgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.

Artikel 5: Klachtenprocedure

5.1 Hebt u klachten over een opleiding, training, workshop of coaching of over de trainer(s) en komt u er in mondeling overleg met de betrokken trainer(s) of coach niet uit, dan kunt u uw klacht per e-mail aan ons sturen. Uw klacht wordt volledig vertrouwelijk behandeld.

5.2 Binnen 2 werkdagen na binnenkomst van uw mail, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna nemen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling, met een uiterlijke termijn van 3 weken.

5.3 Wij zullen er alles aan doen om naar volle tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen, mocht dit ondanks wederzijdse inspanningen niet lukken, dan nemen wij een derde, onafhankelijke en nader aan te wijzen juridisch adviseur in de arm.

5.4 Wanneer een derde partij moet worden ingeschakeld, dan komen de bemiddelingskosten voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.

5.5 Mocht de behandeling van een klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zullen wij u daarvan binnen de eerst gestelde termijn op de hoogte brengen en een nieuwe termijn aangeven waarbinnen u de afhandeling kunt verwachten.

Laatst gewijzigd op 07 september 2020